Аналіз сайту avtocivilka.ua

Статус: Зайнятий
Загальна інформація
Title: Àâòîöèâèëêà Êèåâ -ëó÷øàÿ öåíà ñòðàõîâêè, äîñòàâêà èëè êóïèòü ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ñî ñêèäêîé
Description: Blueprint:
Приблизна вартість сайту: 400$
Оцінки сайту
SEO оцінка:
73 / 100
Оцінка дизайну:
85 / 100
Оцінка тексту:
88 / 100
Загальна оцінка:
4.0 / 5
Показники сайту
Показник
Значення
Trust Rank
10
Trust Flow
3
Citation Flow
3
Domain Authority
10
Domain Rating
6 / 100
cPR Score
5 / 10
PageRank
9 / 10
ИКС
20
PR-CY
6 / 100
Semrush AS
4 / 100
Спам
2
Дані WHOIS
Дата реестрації
02.06.2010
Дата закінчення
02.06.2024
Скільки років сайту
12
Реєстратор
ua.freehost
Сайт
WebArchive
1 Лютого, 2023