Аналіз сайту avtocivilka.com.ua

Статус: Зайнятий
Загальна інформація
Title: Àâòîöèâèëêà Êèåâ -ëó÷øàÿ öåíà ñòðàõîâêè, äîñòàâêà èëè êóïèòü ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ñî ñêèäêîé
Description: Blueprint:
Приблизна вартість сайту: 400$
Оцінки сайту
SEO оцінка:
73 / 100
Оцінка дизайну:
76 / 100
Оцінка тексту:
82 / 100
Загальна оцінка:
4.8 / 5
Показники сайту
Показник
Значення
Trust Rank
2
Trust Flow
3
Citation Flow
10
Domain Authority
8
Domain Rating
2 / 100
cPR Score
6 / 10
PageRank
7 / 10
ИКС
70
PR-CY
7 / 100
Semrush AS
10 / 100
Спам
9
Дані WHOIS
Дата реестрації
26.05.2010
Дата закінчення
26.05.2024
Скільки років сайту
12
Реєстратор
ua.freehost
Сайт
WebArchive
1 Лютого, 2023