Аналіз сайту 1gb.ua

Статус: Зайнятий
Загальна інформація
Title: Íàä³éíèé ³ íåäîðîãèé Windows .NET, Linux õîñòèíã ñàéò³â. VPS ñåðâåðà, êîðïîðàòèâíà ïîøòà
Description: Íàéêðàùèé Windows .NET òà Linux õîñòèíã ñàéò³â çà ÷åñíîþ ö³íîþ. Íåäîðîã³ òà øâèäê³ VPS/VDS ñåðâåðè íà SSD. Øâèäêà ï³äòðèìêà 24/7. Òåñòîâèé ïåð³îä 10 äí³â áåç îïëàòè
Приблизна вартість сайту: 200$
Оцінки сайту
SEO оцінка:
78 / 100
Оцінка дизайну:
82 / 100
Оцінка тексту:
85 / 100
Загальна оцінка:
4.4 / 5
Показники сайту
Показник
Значення
Trust Rank
9
Trust Flow
10
Citation Flow
5
Domain Authority
4
Domain Rating
6 / 100
cPR Score
4 / 10
PageRank
9 / 10
ИКС
20
PR-CY
7 / 100
Semrush AS
7 / 100
Спам
10
Дані WHOIS
Дата реестрації
07.09.2011
Дата закінчення
01.01.2026
Скільки років сайту
11
Реєстратор
ua.hostlab
Сайт
WebArchive
21 Січня, 2023